Hoppa till huvudinnehåll
Lastbil vid Viskan

Lastbilslassen som hjälper människor och djur bo kvar

Längst upp på en kulle ovanför Viskan står elva bostadshus som i flera år hotats av skredrisk. I början av 2021 kunde Veidekke, Marks kommun, Afry och Fraktkedjan påbörja stabiliseringsåtgärderna. Ett projekt med tajta tidsramar, utmanande körning och hänsyn till djurlivet.

STORA MÄNGDER MASSOR

Redan 2010 påbörjades en utredning som visade att det förelåg risk för jordskred i bostadsområdet Hedbo i Skene. Utredningen följdes av projektering och en lång väntan på Länsstyrelsens domslut om vattenverksamhet, innan entreprenören Veidekke kunde påbörja stabiliseringsåtgärderna i januari 2021. Målet: Att trygga boendemiljön men samtidigt värna om en hållbar miljö för fiskar och fåglar i och kring Viskan.
– För att hålla emot slänten där rasrisken fanns gjordes stora avschaktningar för att sedan kunna anlägga en tryckbank vid och i Viskan. Men eftersom flödet i Viskan måste förbli lika stort gjordes också avschaktningar på motsvarande sida, berättar Anders Ydreskog, projektchef på Veidekke.

I praktiken skulle den nya tryckbanken komma att svälja runt 15 000 kubik krossmaterial och de förberedande schaktningarna resultera i 12 000 kubik massor som skulle köras bort.

– Eftersom det är ett riskområde finns restriktioner på hur mycket vi får schakta åt gången och var. Det gör att det inte bara är att ösa bort allt rakt av och att vi inte riktigt vet hur många bilar vi har behov för från dag till dag, berättar Andreas Almroth, arbetsledare Veidekke.

Skene 2 personer

Anders Ydreskog, projektchef och Anderas Almroth, arbetsledare Veidekke. Foto: Johan Westerlind

EN HELHETSLÖSNING

Med miljöns bästa i åtanke var det av högsta vikt att schaktmassorna kunde tas om hand i närområdet för att undvika långa körningar.

–  När vi upphandlande Fraktkedjan som transportör var självklart priset viktigt men framförallt att de genom sitt delägarskap i Massoptimering Väst kunde ta hand om schaktmassorna på en anläggning nära arbetsplatsen, berättar Anders Ydreskog och fortsätter:

– En dag körde vi 108 fulla lass, och i snitt hade vi körningar åt 6–7 bilar i per dag. Tyvärr är det inte så lätt att veta hur många bilar man behöver respektive dag så att Fraktkedjan hade resurser att ge oss det antal bilar vi behövde, när vi behövde det, betydde mycket för oss.

Uppdraget ställde också krav på chaufförerna då det stundvis var trångt och väldigt brant.

–  På södra sidan av Viskan, där vi breddade ån, är det en 30 procentig lutning. Vi var rädda att vi skulle behöva specialfordon för att komma upp där men tack vare skickliga chaufförer gick det bra ändå, säger Andreas Almroth.

Drönarbild Skene

Fyllnadsmassor till tryckbanken tippas på norra sidan samtidigt som schaktmassor forslas bort på södra sidan Viskan. Foto:Veidekke

 

HÖJD STABILITET

Tidsplanen för projektet begränsades av restriktioner för häckande fåglar och de lekområden för fisk som finns i Viskan. 

Schaktarbeten genomfördes fram till slutet av mars då arbetet pausades fram till 11 augusti för att låta fåglarna häcka i fred. I augusti inleddes etapp två och cirka 30 000 ton berg och natursten kördes fram för att tryckbanken skulle kunna färdigställas innan den sista september då det inte längre var tillåtet att utföra arbete i Viskans vatten.

– Det här är en samhällsnyttig åtgärd som gör det möjligt för de boende att bo kvar i och med att vi nu stabiliserat slänten där det tidigare förelåg skredrisk. Tack vare en väldigt bra dialog med Fraktkedjan och deras helhetslösning har vi alltid haft tillgång till de bilar vi behöver och kunnat undvika att transportera massor längre än nödvändigt, säger Anders Ydreskog